Izopropanolis (techninis spiritas >99%) 5 l
Klientų aptarnavimo linija
telefonu I-V 8:00-17:00:
LT: +370 620 99676
LV: +371 613 03010
EE: +372 580 45252

Izopropanolis (techninis spiritas >99%) 5 l

Prekės kodas: LES-LS-IZOP/5
Gamintojo prekės kodas: LS-IZOP/5
  • Kaina (su PVM): 23.52 €
Likutis: >10
Klausti apie prekę
IZOPROPANOLIS (IZOPROPILO ALKOHOLIS)
Izopropanolis plačiai naudojamas kaip įvairių dažų tirpiklis, skiediklis bei valiklis. Dėl greito garavimo taip pat naudojamas paviršių bei detalių nuriebalinimui, ypač valant jautrias elektronikos detales, medinius paviršius, medvilnę. Tirpus vandenyje, maišosi su kuru.

PAVOJINGA! Labai degūs skystis ir garai. Sukelia smarkų akių dirginimą. Gali sukelti mieguistumą arba galvos svaigimą. Laikyti atokiau nuo šilumos šaltinių/ žiežirbų/ atviros liepsnos/ karštų paviršių. – Nerūkyti. Imtis atsargumo priemonių statinei iškrovai išvengti. Stengtis neįkvėpti dulkių/ dūmų/ dujų/ rūko /garų /aerozolio. Mūvėti apsaugines pirštines/dėvėti apsauginius drabužius/ naudoti akių (veido) apsaugos priemones. PATEKUS ANT ODOS (arba plaukų): Nedelsiant nuvilkti/ pašalinti visus užterštus drabužius. Odą nuplauti vandeniu/ čiurkšle.
ĮKVĖPUS: Išnešti nukentėjusįjį į gryną orą; jam būtina ramybė ir padėtis, leidžianti laisvai kvėpuoti. PATEKUS Į AKIS: Kelias minutes atsargiai plauti vandeniu. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis. Pasijutus blogai, skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ arba kreiptis į gydytoją.
Jei akių dirginimas nepraeina: kreiptis į gydytoją. Laikyti gerai vėdinamoje vietoje.

Reali prekių išvaizda gali skirtis nuo nuotraukoje pavaizduotos prekės.

TOBIS GROUP - pasaulinio lygio prekinių ženklų atstovas Lietuvoje, Latvijoje, Estijoje.

ATSARGIAI!
​​​​​​​Stengtis neįkvėpti dulkių / dūmų / dujų / rūko / garų / aerozolio.
Patekus ant odos: nuplauti dideliu kiekiu muilo ir vandens.
Patekus į akis: kelias minutes atsargiai plauti vandeniu. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie nešiojami ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis.
Prarijus: pasijutus blogai, skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ arba kreiptis į gydytoją.

PAVOJINGA!
​​​​​​​Nepurkšti / nepilti į atvirą liepsną arba kitus degimo šaltinius.
Laikyti atokiau nuo šilumos šaltinių / žiežirbų / atviros liepsnos / karštų paviršių. – Nerūkyti.
Talpyklą laikyti sandariai uždarytą.
Laikyti vėsioje vietoje.
Saugoti nuo saulės šviesos.

  • Izopropanolis (techninis spiritas >99%) 5 l
IZOPROPANOLIS (IZOPROPILO ALKOHOLIS)
Izopropanolis plačiai naudojamas kaip įvairių dažų tirpiklis, skiediklis bei valiklis. Dėl greito garavimo taip pat naudojamas paviršių bei detalių nuriebalinimui, ypač valant jautrias elektronikos detales, medinius paviršius, medvilnę. Tirpus vandenyje, maišosi su kuru.

PAVOJINGA! Labai degūs skystis ir garai. Sukelia smarkų akių dirginimą. Gali sukelti mieguistumą arba galvos svaigimą. Laikyti atokiau nuo šilumos šaltinių/ žiežirbų/ atviros liepsnos/ karštų paviršių. – Nerūkyti. Imtis atsargumo priemonių statinei iškrovai išvengti. Stengtis neįkvėpti dulkių/ dūmų/ dujų/ rūko /garų /aerozolio. Mūvėti apsaugines pirštines/dėvėti apsauginius drabužius/ naudoti akių (veido) apsaugos priemones. PATEKUS ANT ODOS (arba plaukų): Nedelsiant nuvilkti/ pašalinti visus užterštus drabužius. Odą nuplauti vandeniu/ čiurkšle.
ĮKVĖPUS: Išnešti nukentėjusįjį į gryną orą; jam būtina ramybė ir padėtis, leidžianti laisvai kvėpuoti. PATEKUS Į AKIS: Kelias minutes atsargiai plauti vandeniu. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis. Pasijutus blogai, skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ arba kreiptis į gydytoją.
Jei akių dirginimas nepraeina: kreiptis į gydytoją. Laikyti gerai vėdinamoje vietoje.

Reali prekių išvaizda gali skirtis nuo nuotraukoje pavaizduotos prekės.

TOBIS GROUP - pasaulinio lygio prekinių ženklų atstovas Lietuvoje, Latvijoje, Estijoje.

Klientai taip pat domėjosi šiais produktais