Izopropanolis 5 l 96%
Klientų aptarnavimo linija
telefonu I-V 8:00-17:00:
LT: +370 613 90482
LV: +371 613 03010
EE: +372 519 68000

Izopropanolis 5 l 96%

Prekės kodas: LES-LS-IZOP/5-0.96
Gamintojo prekės kodas: LS-IZOP/5
  • Kaina (su PVM): 11.99 €
Likutis: >10
Klausti apie prekę
IZOPROPANOLIS (IZOPROPILO ALKOHOLIS 96%)
Izopropanolis plačiai naudojamas kaip valiklis. Dėl greito garavimo naudojamas paviršių bei detalių nuriebalinimui, ypač valant jautrias elektronikos detales, medinius paviršius, medvilnę. Tirpus vandenyje, maišosi su kuru. Priemonė yra specifinio kvapo.

PAVOJINGA! Labai degūs skystis ir garai. Sukelia smarkų akių dirginimą. Gali sukelti mieguistumą arba galvos svaigimą. Laikyti atokiau nuo šilumos šaltinių/ žiežirbų/ atviros liepsnos/ karštų paviršių. – Nerūkyti. Imtis atsargumo priemonių statinei iškrovai išvengti. Stengtis neįkvėpti dulkių/ dūmų/ dujų/ rūko /garų /aerozolio. Mūvėti apsaugines pirštines/dėvėti apsauginius drabužius/ naudoti akių (veido) apsaugos priemones. PATEKUS ANT ODOS (arba plaukų): Nedelsiant nuvilkti/ pašalinti visus užterštus drabužius. Odą nuplauti vandeniu/ čiurkšle.
ĮKVĖPUS: Išnešti nukentėjusįjį į gryną orą; jam būtina ramybė ir padėtis, leidžianti laisvai kvėpuoti. PATEKUS Į AKIS: Kelias minutes atsargiai plauti vandeniu. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis. Pasijutus blogai, skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ arba kreiptis į gydytoją.
Jei akių dirginimas nepraeina: kreiptis į gydytoją. Laikyti gerai vėdinamoje vietoje.

TOBIS GROUP - pasaulinio lygio prekinių ženklų atstovas Lietuvoje, Latvijoje, Estijoje, Kaliningrade, Baltarusijoje.
  • Izopropanolis 5 l  96%
IZOPROPANOLIS (IZOPROPILO ALKOHOLIS 96%)
Izopropanolis plačiai naudojamas kaip valiklis. Dėl greito garavimo naudojamas paviršių bei detalių nuriebalinimui, ypač valant jautrias elektronikos detales, medinius paviršius, medvilnę. Tirpus vandenyje, maišosi su kuru. Priemonė yra specifinio kvapo.

PAVOJINGA! Labai degūs skystis ir garai. Sukelia smarkų akių dirginimą. Gali sukelti mieguistumą arba galvos svaigimą. Laikyti atokiau nuo šilumos šaltinių/ žiežirbų/ atviros liepsnos/ karštų paviršių. – Nerūkyti. Imtis atsargumo priemonių statinei iškrovai išvengti. Stengtis neįkvėpti dulkių/ dūmų/ dujų/ rūko /garų /aerozolio. Mūvėti apsaugines pirštines/dėvėti apsauginius drabužius/ naudoti akių (veido) apsaugos priemones. PATEKUS ANT ODOS (arba plaukų): Nedelsiant nuvilkti/ pašalinti visus užterštus drabužius. Odą nuplauti vandeniu/ čiurkšle.
ĮKVĖPUS: Išnešti nukentėjusįjį į gryną orą; jam būtina ramybė ir padėtis, leidžianti laisvai kvėpuoti. PATEKUS Į AKIS: Kelias minutes atsargiai plauti vandeniu. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis. Pasijutus blogai, skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ arba kreiptis į gydytoją.
Jei akių dirginimas nepraeina: kreiptis į gydytoją. Laikyti gerai vėdinamoje vietoje.

TOBIS GROUP - pasaulinio lygio prekinių ženklų atstovas Lietuvoje, Latvijoje, Estijoje, Kaliningrade, Baltarusijoje.

Klientai taip pat domėjosi šiais produktais