Privatumo politika
Klientų aptarnavimo linija
telefonu I-V 8:00-17:00:
LT: +370 620 99676
LV: +371 613 03010
EE: +372 580 45252

Privatumo politika

I. Bendrosios nuostatos
1. Ši Privatumo politika reglamentuoja UAB „TOBIS“ (toliau – TOBIS) ir TOBIS elektroninių parduotuvių www.tobis.lt, www.tobis.lv, www.tobis.ee, www.e–tobis.com (toliau e. parduotuvė) kliento (toliau – Jūs, Jūsų) pagrindinius asmens duomenų (– tai informacija arba jos fragmentai, susiję su Jumis arba tokia informacija, pagal kurią būtų galima tiesiogiai arba netiesiogiai Jus identifikuoti) rinkimo, tvarkymo ir saugojimo principus bei tvarką.
2. Jūsų asmens duomenų rinkimą, tvarkymą ir saugojimą nustato ši Privatumo politika, Lietuvos Respublikos Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas ir kiti teisės aktai. Jei nepritariate politikos taisyklėms, neteikite savo asmens duomenų tvarkyti.
3. TOBIS vadovaujasi šiais pagrindiniais asmens duomenų tvarkymo principais:
        3.1. Asmens duomenys renkami apibrėžtais ir teisėtais tikslais;
        3.2. Asmens duomenys tvarkomi tiksliai ir sąžiningai.
        3.3. Asmens duomenys tvarkomi teisėtai, t. y. tik tais atvejais, kai:
            3.3.1. duomenų subjektas duoda sutikimą, t. y. sutinka laikytis Elektroninės prekybos ir Privatumo politikos taisyklių;
            3.3.2. sudaroma arba vykdoma sutartis, kai viena iš šalių yra duomenų subjektas;
            3.3.3. TOBIS įpareigotas tvarkyti asmens duomenis pagal įstatymus;
            3.3.4. asmens duomenis reikia tvarkyti dėl teisėto intereso, kurio siekia TOBIS arba trečiasis asmuo, kuriam teikiami asmens duomenys, ir jei duomenų subjekto interesai nėra svarbesni.
        3.4. Asmens duomenys nuolat atnaujinami.
        3.5. Asmens duomenys saugojami ne ilgiau, nei to reikalauja nustatyti duomenų tvarkymo tikslai.
        3.6. Asmens duomenis tvarko tik tie darbuotojai, kuriems suteikta tokia teisė.
        3.7. Visa informacija apie tvarkomus asmens duomenis yra konfidenciali.
        3.8. Apie asmens duomenų tvarkymą Vyriausybės nustatyta tvarka pranešama Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai.
4. Naudotis e. parduotuvės paslaugomis gali:
        4.1. visi veiksnūs fiziniai asmenys, ne jaunesni kaip 18 metų amžiaus;
        4.2. nepilnamečiai nuo penkiolikos iki aštuoniolikos metų amžiaus tik turėdami tėvų, įtėvių arba rūpintojų sutikimą, išskyrus tuos atvejus, kai savarankiškai disponuojama savo uždarbiu ar stipendija;
        4.3. juridiniai asmenys;
        4.4. visų aukščiau nurodytų asmenų įgalioti atstovai.

II. Asmens duomenų rinkimas, tvarkymas, saugojimas
5. TOBIS tvarko asmens duomenis apie Jus iš skirtingų šaltinių, įskaitant asmens duomenų tvarkymą:
        5.1. tiesiogiai iš Jūsų, kai teikiate duomenis, kad susikurtumėte paskyrą e. parduotuvėje, gautumėte informaciją, dalyvautumėte apklausoje, paliktumėte komentarą, užduotumėte klausimą, susisiektumėte su TOBIS, prašytumėte priimti dirbti/atlikti praktiką, pateiktumėte skundą arba kitais tikslais. Jūsų asmens duomenys apie Jus, nebus tvarkomi, jei savo noru nepateiksite jų.
        5.2. kai lankotės TOBIS e. parduotuvėse, yra naudojami slapukai (cookies) – nedidelė teksto rinkmena, kurią e. parduotuvė Jums joje apsilankius išsaugo Jūsų kompiuteryje arba judriojo ryšio įrenginyje, taip įgalindama tam tikrą laiką „atsiminti" Jūsų veiksmus ir parinktis (pvz., registracijos vardą, kalbą, šrifto dydį ir kitas rodymo parinktis), o Jums nereikia jų iš naujo įvedinėti kaskart lankantis e. parduotuvėje ar naršant įvairiuose jos puslapiuose. Duomenys, kuriuos TOBIS gali tvarkyti apie Jus, kai lankotės TOBIS svetainėje: 
            5.2.1. informacija apie Jūsų naudojamą peržiūros programą;
            5.2.2. detalės apie Jūsų peržiūrėtas e. parduotuves;
            5.2.3. Jūsų IP adresas;
            5.2.4. nuorodos, kurias paspaudėte;
            5.2.5. interneto svetainės, kuriose lankėtės prieš patekdami į TOBIS e. parduotuvę.
        5.3. ir iš kitų šaltinių.
6. TOBIS gerbia kiekvieno Jūsų teisę į privatumą. Jūsų asmens duomenys (vardas, pavardė, adresas, telefono numeris, elektroninio pašto adresas, asmens kodas, banko sąskaitos numeris, slaptažodžiai, pirkimo istorija, pardavimų istorija ir kita e. parduotuvės registracijos formoje nurodyta informacija) renkami ir tvarkomi tam, kad būtų galima:
        6.1. apdoroti Jūsų prekių užsakymus ir įvykdyti kitus sutartinius įsipareigojimus;
        6.2. išrašyti finansinius dokumentus;
        6.3. siųsti Jums informaciją bei atsakyti į klausimus;
        6.4. išspręsti problemas, susijusias su prekių pateikimu ar pristatymu;
        6.5. e. parduotuvės bei paslaugų naudojimui įvertinti ir Jūsų paieškos įpročiams suprasti;
        6.6. rekomenduoti Jums prekių;
        6.7. atlikti analitinius ir rinkos tyrimus bei TOBIS reklamų efektyvumo analizei, įskaitant elgesio internete analizei;
        6.8. kad galėtume užkirsti kelią arba atskleisti sukčiavimą ar kitus nusikaltimus ir (arba) patikrinti Jūsų tapatybę.
7. TOBIS gali papildyti Jūsų pateiktus asmens duomenis kita turima informacija.
8. Registracijos e. parduotuvėje metu Jūs privalote pateikti išsamius ir teisingus asmens duomenis.
9. Tvarkydamas ir saugodamas Jūsų asmens duomenis TOBIS įgyvendina organizacines ir technines priemones, kurios užtikrina asmens duomenims apsaugą nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo.
10. TOBIS gali statistiniais tikslais naudoti su Jūsų asmeniu tiesiogiai nesusijusius duomenis, t. y. duomenis apie įsigytas prekes. Tokie statistiniai duomenys bus renkami ir tvarkomi taip, kad neleistų atskleisti Kliento asmens tapatybės arba kitų asmens duomenų, pagal kuriuos būtų galima nustatyti asmens tapatybę.

III. Asmens duomenų perdavimas trečiosioms šalims
11. TOBIS pasilieka teisę perduoti informaciją trečiosioms šalims:
        11.1. tik šio dokumento 6.4. punkte minimiems tikslams įgyvendinti;
        11.2. tik Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

IV. Asmens duomenų pakeitimas ar atnaujinimas
12. Jūs turite teisę keisti ir/ar atnaujinti registracijos formoje pateiktą informaciją.

V. Informacijos ar pretenzijų perdavimas
13. Jūs, leidęs tvarkyti savo asmens duomenis, turite teisę reikalauti pakeisti asmens duomenis arba sustabdyti jų tvarkymą, išskyrus saugojimą, kai duomenys tvarkomi nesilaikant įstatymų.
14. TOBIS, gavęs Jūsų prašymą dėl asmens duomenų tvarkymo, ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo Jūsų kreipimosi dienos, pateiks Jums atsakymą. Nagrinėjami tik tie prašymai dėl asmens duomenų tvarkymo, kurie pateikiami raštu (el. paštu info@tobis.lt arba paštu M. K. Čiurlionio g. 111, 66161 Druskininkai).

VI. Privatumo politikos keitimas
15. TOBIS turi teisę iš dalies ar visiškai pakeisti Privatumo politiką apie tai pranešdamas e. parduotuvėje.
16. Privatumo politikos papildymai ar pakeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo dienos, t. y. nuo tos dienos, kai jie yra patalpinami e. parduotuvės sistemoje.