Kuro priedas absorbuojantis drėgmę WYNN'S PRO 325 ml
Klientų aptarnavimo linija
telefonu I-V 8:00-17:00:
LT: +370 620 99676
LV: +371 613 03010
EE: +372 580 45252

Kuro priedas absorbuojantis drėgmę WYNN'S PRO 325 ml

Prekės kodas: WYN71851
Gamintojo prekės kodas: W71851
  • Kaina (su PVM): 8.45 €
Likutis: >10
Klausti apie prekę
WYNN'S "DRY FUEL" - dyzeliniams ir benzininiams varikliams tinkanti priemonė, skirta absorbuoti degalų sistemoje esantį vandenį.

SAVYBĖS:
- sugeria degalų bake esantį vandenį;
- valo degalų purkštukus;
- saugo nuo rūdžių ir korozijos;
- karbiuratorių ir degalų filtrą apsaugo nuo užšalimo;
- užtikrina geresnį šalto variklio užvedimą;
- gerina degalų ekonomiją;
- atkuria kritusią galią; galima naudoti ir 100% efektyviai veikia su biodegalais, grynu (B100) arba skiestu dyzeliniu ( B02, B05, B30, ...).

NAUDOJIMO SRITYS: rekomenduojamas visiems benzininiams ir dyzeliniams varikliams - su turbokompresoriais ir be jų.

NAUDOJIMO BŪDAS:
> į pilną degalų baką supilti visą 325ml buteliuką;
> geriausias rezultatas pasiekiamas naudojant kas 6 mėnesius.
WYNN'S "DRY FUEL" tinka dyzeliniams ir benzininiams varikliams, švinuotam ir bešviniam benzinui, jo sudėtyje nėra kataliziniam konverteriui kenkiančių medžiagų.

Reali prekių išvaizda gali skirtis nuo nuotraukoje pavaizduotos prekės.

TOBIS GROUP - pasaulinio lygio prekinių ženklų atstovas Lietuvoje, Latvijoje, Estijoje.

ATSARGIAI!
​​​​​​​Stengtis neįkvėpti dulkių / dūmų / dujų / rūko / garų / aerozolio.
Patekus ant odos: nuplauti dideliu kiekiu muilo ir vandens.
Patekus į akis: kelias minutes atsargiai plauti vandeniu. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie nešiojami ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis.
Prarijus: pasijutus blogai, skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ arba kreiptis į gydytoją.

PAVOJINGA!
Po naudojimo kruopščiai nuplauti.
Mūvėti apsaugines pirštines / dėvėti apsauginius drabužius / naudoti akių (veido) apsaugos priemones.

Saugoti, kad nepatektų į aplinką.
Surinkti ištekėjusią medžiagą.

PAVOJINGA!
​​​​​​​Nepurkšti / nepilti į atvirą liepsną arba kitus degimo šaltinius.
Laikyti atokiau nuo šilumos šaltinių / žiežirbų / atviros liepsnos / karštų paviršių. – Nerūkyti.
Talpyklą laikyti sandariai uždarytą.
Laikyti vėsioje vietoje.
Saugoti nuo saulės šviesos.

ATSARGIAI!
Prarijus: nedelsiant skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ arba kreiptis į gydytoją. NESKATINTI vėmimo.
Neįkvėpti dulkių / dūmų / dujų / garų / aerozolio.
Po naudojimo kruopščiai nuplauti.
Naudojant šį produktą, nevalgyti, negerti ir nerūkyti. Pasijutus blogai, kreiptis į gydytoją.
Esant sąlyčiui: skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ arba kreiptis į gydytoją. Prieš naudojimą gauti specialias instrukcijas. Nenaudoti, jeigu neperskaityti ar nesuprasti visi saugos įspėjimai. Naudoti reikalaujamas asmenines apsaugos priemones.
Stengtis neįkvėpti dulkių / dūmų / dujų / garų / aerozolio. Esant nepakankamam vėdinimui, naudoti kvėpavimo takų apsaugos priemones.
Įkvėpus: jeigu nukentėjusiajam sunku kvėpuoti, išnešti jį į gryną orą; jam būtina ramybė ir padėtis, leidžianti laisvai kvėpuoti.

PAVOJINGA!
Prarijus ir patekus į kvėpavimo takus, gali sukelti mirtį.

  • Kuro priedas absorbuojantis drėgmę WYNN'S PRO 325 ml
WYNN'S "DRY FUEL" - dyzeliniams ir benzininiams varikliams tinkanti priemonė, skirta absorbuoti degalų sistemoje esantį vandenį.

SAVYBĖS:
- sugeria degalų bake esantį vandenį;
- valo degalų purkštukus;
- saugo nuo rūdžių ir korozijos;
- karbiuratorių ir degalų filtrą apsaugo nuo užšalimo;
- užtikrina geresnį šalto variklio užvedimą;
- gerina degalų ekonomiją;
- atkuria kritusią galią; galima naudoti ir 100% efektyviai veikia su biodegalais, grynu (B100) arba skiestu dyzeliniu ( B02, B05, B30, ...).

NAUDOJIMO SRITYS: rekomenduojamas visiems benzininiams ir dyzeliniams varikliams - su turbokompresoriais ir be jų.

NAUDOJIMO BŪDAS:
> į pilną degalų baką supilti visą 325ml buteliuką;
> geriausias rezultatas pasiekiamas naudojant kas 6 mėnesius.
WYNN'S "DRY FUEL" tinka dyzeliniams ir benzininiams varikliams, švinuotam ir bešviniam benzinui, jo sudėtyje nėra kataliziniam konverteriui kenkiančių medžiagų.

Reali prekių išvaizda gali skirtis nuo nuotraukoje pavaizduotos prekės.

TOBIS GROUP - pasaulinio lygio prekinių ženklų atstovas Lietuvoje, Latvijoje, Estijoje.

Klientai taip pat domėjosi šiais produktais