Dyzelino purkštukų valiklis WYNN'S 325 ml
Klientų aptarnavimo linija
telefonu I-V 8:00-17:00:
LT: +370 620 99676
LV: +371 613 03010
EE: +372 580 45252

Dyzelino purkštukų valiklis WYNN'S 325 ml

Prekės kodas: WYN51668
Gamintojo prekės kodas: W51668
  • Kaina (su PVM): 7.60 €
Likutis: >10
Klausti apie prekę
Dyzelino purkštukų valiklis WYNN'S
- Purkštukams išvalyti ir čiurkšlės formai atstatyti;
- visai degalų sistemai išvalyti ir apsaugoti;
- sutepti siurblius, purkštukus ir kompensuoti suprastėjusias dyzelinių degalų su mažu sieros kiekiu tepimo savybes;
- pagerinti degimą; sumažinti suodžių susidarymą;
- apsaugoti nuo degalų filtro užsikišimo;
- sumažinti dyzelinio variklio triukšmą.

Rekomenduojamas visiems dyzeliniams varikliams su ar be turbokompresoriaus.

NAUDOJIMAS:
> Pilti į kuro baką, pageidautina prieš pilant degalus.
> Įprasta dozė: vienas 325 ml buteliukas kas 4 000 km.

Reali prekių išvaizda gali skirtis nuo nuotraukoje pavaizduotos prekės.

TOBIS GROUP - pasaulinio lygio prekinių ženklų atstovas Lietuvoje, Latvijoje, Estijoje.

ATSARGIAI!
​​​​​​​Stengtis neįkvėpti dulkių / dūmų / dujų / rūko / garų / aerozolio.
Patekus ant odos: nuplauti dideliu kiekiu muilo ir vandens.
Patekus į akis: kelias minutes atsargiai plauti vandeniu. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie nešiojami ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis.
Prarijus: pasijutus blogai, skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ arba kreiptis į gydytoją.

PAVOJINGA!
Po naudojimo kruopščiai nuplauti.
Mūvėti apsaugines pirštines / dėvėti apsauginius drabužius / naudoti akių (veido) apsaugos priemones.

Saugoti, kad nepatektų į aplinką.
Surinkti ištekėjusią medžiagą.

ATSARGIAI!
Prarijus: nedelsiant skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ arba kreiptis į gydytoją. NESKATINTI vėmimo.
Neįkvėpti dulkių / dūmų / dujų / garų / aerozolio.
Po naudojimo kruopščiai nuplauti.
Naudojant šį produktą, nevalgyti, negerti ir nerūkyti. Pasijutus blogai, kreiptis į gydytoją.
Esant sąlyčiui: skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ arba kreiptis į gydytoją. Prieš naudojimą gauti specialias instrukcijas. Nenaudoti, jeigu neperskaityti ar nesuprasti visi saugos įspėjimai. Naudoti reikalaujamas asmenines apsaugos priemones.
Stengtis neįkvėpti dulkių / dūmų / dujų / garų / aerozolio. Esant nepakankamam vėdinimui, naudoti kvėpavimo takų apsaugos priemones.
Įkvėpus: jeigu nukentėjusiajam sunku kvėpuoti, išnešti jį į gryną orą; jam būtina ramybė ir padėtis, leidžianti laisvai kvėpuoti.

PAVOJINGA!
Prarijus ir patekus į kvėpavimo takus, gali sukelti mirtį.

  • Dyzelino purkštukų valiklis WYNN'S 325 ml
Dyzelino purkštukų valiklis WYNN'S
- Purkštukams išvalyti ir čiurkšlės formai atstatyti;
- visai degalų sistemai išvalyti ir apsaugoti;
- sutepti siurblius, purkštukus ir kompensuoti suprastėjusias dyzelinių degalų su mažu sieros kiekiu tepimo savybes;
- pagerinti degimą; sumažinti suodžių susidarymą;
- apsaugoti nuo degalų filtro užsikišimo;
- sumažinti dyzelinio variklio triukšmą.

Rekomenduojamas visiems dyzeliniams varikliams su ar be turbokompresoriaus.

NAUDOJIMAS:
> Pilti į kuro baką, pageidautina prieš pilant degalus.
> Įprasta dozė: vienas 325 ml buteliukas kas 4 000 km.

Reali prekių išvaizda gali skirtis nuo nuotraukoje pavaizduotos prekės.

TOBIS GROUP - pasaulinio lygio prekinių ženklų atstovas Lietuvoje, Latvijoje, Estijoje.

Rekomenduojamos prekės

Klientai taip pat domėjosi šiais produktais