Benzino sistemos valiklis WYNN'S PRO 325 ml
Klientų aptarnavimo linija
telefonu I-V 8:00-17:00:
LT: +370 620 99676
LV: +371 613 03010
EE: +372 580 45252

Benzino sistemos valiklis WYNN'S PRO 325 ml

Prekės kodas: WYN61354
Gamintojo prekės kodas: W61354
  • Kaina (su PVM): 10.10 €
Likutis: >10
Klausti apie prekę
WYNN'S degalų sistemos valiklis ("Fuel System Cleaner") skirtas degalų sistemos švarai palaikyti ir sumažinti reikalavimų oktaniniam skaičiui padidėjimą.

SAVYBĖS:
- palaiko degalų sistemos švarą;
- sumažina reikalavimus oktaniniam skaičiui;
- stabdo nuosėdų kaupimąsi karbiuratoriuje ir ant purkštukų bei vožtuvų;
- tepa purkštukus, įpurškimo vožtuvus, degalų sistemą ir viršutines cilindrų dalis;
- saugo nuo korozijos;
- palengvina šalto variklio užvedimą;
- neleidžia susidaryti ledui karbiuratoriuje;
- tinka švinuotam ir bešviniam benzinui;
- sudėtyje nėra kataliziniams konverteriams kenkiančių komponentų.

NAUDOJIMO SRITYS: benzininiams varikliams.

NAUDOJIMO BŪDAS: Pilti į benzino baką.

PRIEŽIŪRAI REIKIAMAS KIEKIS:
> vienas 325ml talpos buteliukas kas 2 000km.
> Jeigu vožtuvai ir purkštukai labai užteršti, variklis dirba didelėmis apkrovomis, važinėjama mieste - vienas 325ml talpos buteliukas kiekvieną kartą užpildant baką.

Reali prekių išvaizda gali skirtis nuo nuotraukoje pavaizduotos prekės.

TOBIS GROUP - pasaulinio lygio prekinių ženklų atstovas Lietuvoje, Latvijoje, Estijoje.

ATSARGIAI!
​​​​​​​Stengtis neįkvėpti dulkių / dūmų / dujų / rūko / garų / aerozolio.
Patekus ant odos: nuplauti dideliu kiekiu muilo ir vandens.
Patekus į akis: kelias minutes atsargiai plauti vandeniu. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie nešiojami ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis.
Prarijus: pasijutus blogai, skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ arba kreiptis į gydytoją.

PAVOJINGA!
Po naudojimo kruopščiai nuplauti.
Mūvėti apsaugines pirštines / dėvėti apsauginius drabužius / naudoti akių (veido) apsaugos priemones.

Saugoti, kad nepatektų į aplinką.
Surinkti ištekėjusią medžiagą.

PAVOJINGA!
​​​​​​​Nepurkšti / nepilti į atvirą liepsną arba kitus degimo šaltinius.
Laikyti atokiau nuo šilumos šaltinių / žiežirbų / atviros liepsnos / karštų paviršių. – Nerūkyti.
Talpyklą laikyti sandariai uždarytą.
Laikyti vėsioje vietoje.
Saugoti nuo saulės šviesos.

ATSARGIAI!
Prarijus: nedelsiant skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ arba kreiptis į gydytoją. NESKATINTI vėmimo.
Neįkvėpti dulkių / dūmų / dujų / garų / aerozolio.
Po naudojimo kruopščiai nuplauti.
Naudojant šį produktą, nevalgyti, negerti ir nerūkyti. Pasijutus blogai, kreiptis į gydytoją.
Esant sąlyčiui: skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ arba kreiptis į gydytoją. Prieš naudojimą gauti specialias instrukcijas. Nenaudoti, jeigu neperskaityti ar nesuprasti visi saugos įspėjimai. Naudoti reikalaujamas asmenines apsaugos priemones.
Stengtis neįkvėpti dulkių / dūmų / dujų / garų / aerozolio. Esant nepakankamam vėdinimui, naudoti kvėpavimo takų apsaugos priemones.
Įkvėpus: jeigu nukentėjusiajam sunku kvėpuoti, išnešti jį į gryną orą; jam būtina ramybė ir padėtis, leidžianti laisvai kvėpuoti.

PAVOJINGA!
Prarijus ir patekus į kvėpavimo takus, gali sukelti mirtį.

  • Benzino sistemos valiklis WYNN'S PRO 325 ml
WYNN'S degalų sistemos valiklis ("Fuel System Cleaner") skirtas degalų sistemos švarai palaikyti ir sumažinti reikalavimų oktaniniam skaičiui padidėjimą.

SAVYBĖS:
- palaiko degalų sistemos švarą;
- sumažina reikalavimus oktaniniam skaičiui;
- stabdo nuosėdų kaupimąsi karbiuratoriuje ir ant purkštukų bei vožtuvų;
- tepa purkštukus, įpurškimo vožtuvus, degalų sistemą ir viršutines cilindrų dalis;
- saugo nuo korozijos;
- palengvina šalto variklio užvedimą;
- neleidžia susidaryti ledui karbiuratoriuje;
- tinka švinuotam ir bešviniam benzinui;
- sudėtyje nėra kataliziniams konverteriams kenkiančių komponentų.

NAUDOJIMO SRITYS: benzininiams varikliams.

NAUDOJIMO BŪDAS: Pilti į benzino baką.

PRIEŽIŪRAI REIKIAMAS KIEKIS:
> vienas 325ml talpos buteliukas kas 2 000km.
> Jeigu vožtuvai ir purkštukai labai užteršti, variklis dirba didelėmis apkrovomis, važinėjama mieste - vienas 325ml talpos buteliukas kiekvieną kartą užpildant baką.

Reali prekių išvaizda gali skirtis nuo nuotraukoje pavaizduotos prekės.

TOBIS GROUP - pasaulinio lygio prekinių ženklų atstovas Lietuvoje, Latvijoje, Estijoje.

Rekomenduojamos prekės

Klientai taip pat domėjosi šiais produktais